گنجینه ی بهترین شعرها

پـــــــــــرتال جــامع بهــترینــــ اشعار

صفحه اصلی | ارسال مطلب بدون عضویت | لیست شاعران معاصر | لیست شاعران کهن | شعر طنز | شـعر نـو

زنان اساطیری_لیلی

ليلي دختر كي سبزه روي با چشماني آهوئي وزلفاني چون شَبق است.

پدرش اورا در دوران كودكي به مكتب   مي برد تا خواندن بياموزد .

در مكتب خانه های قدیم، تفکیک جنسیتی صورت نمی گرفته و دختركان وپسران نابالغ

هنگام آموختن درس در يك مكان مي نشسته اند:

                     هر كودكي از اميد و از بيم              مشغول شده به درس و تعليم

                       با آن پسران خـرد پيـونـد              هم لوح نشسته دختري چنـد

                      هريك ز قبيـله اي و جائي              جمع آمـده در ادب سـرائي

در بين دخترکان مكتب، ليلي هم در گوشه اي مي نشيند:

                      آفت نرسيده دختر ي خوب              چون عقل به نام نيك منسوب

                      آهـوچشمي كه هر زمـانـي             كُشتي بـه كرشمه اي جـهاني

                  زلفش چوشبي رخش چراغي            يـا مشعـله اي به چنگ زاغي

                        مـاه عربـي بـه رخ نمـودن             تـرك عجمـي به دل ربودن

                         محبـوبـه بـيـت زنـدگانـي             شـه بيـت قصـيده جـوانـي

                    در هر دلـي از هواش ميـلي              گيسوش چو ليل و نام « ليـلي»

در بين پسران مكتب، نوجواني هم نشسته است:

                       نورستـه گلي چـونار خنـدان              چه نار و چه گل هزار چنـدان

                    هر شير كه در دلش سـرشتند              نـامي ز وفـا  بـر او  نـوشتـند

                         شـرط هـنـرش تـمام كردند              « قيس» هنـريـش نـام كردند

                        هركس كه رُخش زدور ديدي            بـادي ز دعـا بـر او دمـيـدي

                      از هـفت به ده رسيـد سالش              افسـانـه خلـق شـد جـمالش

                     شد چشم پدر به روي او شاد            از خـانـه بـه مـكتبش فرستاد

 ليلي و قيس در عالم كودكي در مكتب سرا به يكديگر اُنس مي گيرند:

                       چون از گُلِ مـهر بو گرفـتند              بـا خود همه روزه خو گرفـتند

                    اين جان به جمال آن سپرده               دل بـرده وليـك جـان نـبرده

                        وآن بـر رخ اين نظر نـهاده                دل  داده ، كـام   دل   نـداده

                    يـاران به حساب علم خواني              ايـشان بـه حساب مهـربـانـي

                    يـاران سخن از لغت سرشتند             ايـشان لغـتي دگر نـوشـتـند

و سرانجام:

                    عشـق آمـد و جـام خام در داد            جامي به دو «خوب نام» در داد

                       چون يك چندي بر اين بر آمد           افـغـان زد و نـازنـين بر آمد

                      غـم داد ودل از كنارشـان برد            وز دل شـدگي قـرارشـان برد

                       زان دل كـه به يكدگر نهـادند            در مـعـرض گفـتـگو فتـادند

 با آغاز گفتگو(پچ پچ) بين مردم، دو دلداده:

                        كردند بسـي بـه هم مـدارا                 تـا   راز  نـگردد   آشــكارا

                         كردند شَكـيب تا بـكوشند                وآن عشق بِرهنـه را بـپوشند

                    درعشق شكيـب كي كندسود             خورشـيد به گِل نشايد اندود

                    اين پـرده، دريده شد زهرسوي           وآن راز شنيده شد به هركوي

                    زان پس چو به عقل پيش ديدند          دزديده به روي خويش ديدند

از قديم گفته اند: «پرهيز كردي ، مريض كردي! » عرف جامعه، ترس از زبان مردم ،

دزديده نگاه كردن ها ودوري هاي ناخواسته موجب تندي آتش تمايلات مي شود:

                    چون شيفته گشت قيس را كار           در چنبر عشق شـد گرفـتار

                        از عشـق جـمـال آن  دلارام            نگرفت بـه هيچ مـنزل آرام

                          یکباره دلش ز پـا در افـتـاد            هم خيك دريد وهم خر افـتاد

                           وآنـان كه نيوفتـاده بـودنـد            «مجنون» لقبش نهاده بـودند

                           او نـيز بـه وجـه بـينـوائي              مي داد بر اين سخن گـواهي

واين از تلخي هاي روزگار است كه سوار حال اوفتاده نداند، وآدم بي درد به ناله دردمند دل

ندهد. به هرتقدير ، قيس هم با رفتار وكردار خود، برحرف مردم صحّه می گذارد و می پذيرد

كه از عشق ليلي،"مجنون’’ شده است

در اين ميان،مردمان بالفضول هم،آتش بيارمعركه شده وآنقدر نام دخترك را برسر هر کوی و

برزن برزبان راندند كه خانواده، دخترک را از تحصيل باز داشتتند و شمع را از پروانه پنهان كردند:

                    از بس كه سخن به طعنه گفتند           از ‘‘شيفته’’ ‘مـاه نـو’ نهفتند

                    از بسكه چو سگ زبان كشيدند           زآهو بره سبـزه را بـريـدند

                      ليلي چو بريده شد ز مـجنون             مي ريخت ز ديده در مـكنون

                        مجـنون چـو نديد روي ليلي             از هـر مـژه اي گـشاد سـيلی

جدائي از ليلي كار مجنون را به آنجا كشاند كه:

                     مي گشت به گرد كوي و بازار           در ديده سرشك و در دل آزار

                       مي گفـت سـرودهـاي كاري             مي خواند چو عاشقان به زاري

                    او مي شد و مي زدند هر كس           مجنون مجنون زپيش و از پس

                     او نيـز فسـار سست مي كرد             ديـوانگي اي درسـت مي كرد

اندك اندك جنونش، از شهر به بيابان مي كشد:

                    هر صبحدمي شدي شتابـان              سـرپـاي بـرهنه در بيابان

                     هرشب ز فراق، بيت خوانان              پنهان بشدي به كوي جانان

                      در بـوسه زدي وبـازگشتي               بـاز آمـدنـش دراز گشتي


برچسب‌ها: نظامی گنجوی
+   پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۴      | 

 

همه روز را روزگارست نام

یکی روز دانه‌ست و یک‌روز دام

 

به مور آن دهد کو بود مورخوار

دهد پیل را طعمهٔ پیل‌وار

 

همه کار شاهان شوریده آب

از اندازه نشناختن شد خراب

 

بزرگ اندک و خرد بسیار برد

شکوه بزرگان ازین گشت خرد

 

سخائی که بی‌دانش آید به جوش

ز طبل دریده برآرد خروش

 

مراتب نگهدار تا وقت کار

شمردن توانی یکی از هزار

 

جهاندار چون ابر و چون آفتاب

به اندازه بخشد هم آتش هم آب

 

به دریا رسد دُر فشاند ز دست

کند گردهٔ کوه را لعل بست

 

به حمدالله این شاه بسیار هوش

که نازش خرست و نوازش فروش

 

به اندازهٔ هر که را مایه‌ای

دها و دهش را دهد پایه‌ای

 

از آن شد براو آفرین جای گیر

که در آفرینش ندارد نظیر

 

سری دیدم از مغز پرداخته

بسی سر به ناپاکی انداخته

 

دری پر ز دعوی و خوانی تهی

همه لاغریهای بی فربهی

 
 

همین رشته را دیدم از لعل پر

ضمیری چو دریا و لفظی چو در

 

خریداری الحق چنین ارجمند

سخنهای من چون نباشد بلند

 

نظامی گنجوی


برچسب‌ها: بهترین شعرهایی که خوانده ام
+   سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴      | 

 

رخی  چون  تازه گلهای دلاویز        گلاب از شرم آن گلها عرق ریز

به نازی  قلب  ترکستان  دریده          به بوسی دخل خوزستان خریده

سپید و نرم چون قاقم برو پشت        کشیده چون دم قاقم ده انگشت

ز ترّی خواست اندامش چکیدن        به بازی زلفش از دستش پریدن

گشاده طاق  ابرو  تا   بناگوش       کشیده  طوق غبغب تا سر دوش

کرشمه کردنی بر دل عنان زن       خمار آلوده  چشمی کاروان زن

ملک چون جلوه دلخواه نو دید        تو   گفتی  دیودیده  ماه  نو  دید

چو دیوانه  ز ماه  نو برآشفت        در آن مستی و آن آشفتگی خفت

سحرگه چون به عادت گشت بیدار       فتادش چشم بر خرمای بیخار

عروسی دید زیبا جان درو بست           تنوری گرم حالی نان درو بست

نبیذ  تلخ     گشته   سازگارش       شکسته بوسه شیرین خمارش

نهاده بر دهانش ساغر مل          شکفته در کنارش خرمن گل

دو مشگین طوق در حلقش فتاده     دو سیمین نار بر سیبش نهاده

چو ابر از پیش روی ماه برخاست        شکیب شاه نیز از راه برخاست

خرد با روی خوبان ناشکیب است       شراب چینیان مانی فریب است

نه خوشتر زان صبوحی دیده دیده       نه صبحی زان مبارک‌تر دمیده

سر  اول به گل چیدن در آمد         چو گل زان رخ به خندیدن در آمد

پس آنگه عشق را آوازه در داد            صلای میوهای تازه در داد

که از سیب و سمن بد نقل سازیش       گهی با نار و نرگس رفت بازیش

گهی باز سپید از دست شه جست        تذرو باغ را بر سینه بنشست

گهی از بس نشاط‌انگیز پرواز                 کبوتر چیره شد بر سینه باز

گوزن ماده می‌کوشید با شیر             برو هم شیر نر شد عاقبت چیر

شگرفی کرد و تا خازن خبر داشت     به یاقوت از عقیقش مهر برداشت

برون برد از دل پر درد او درد                   برآورد از گل بی گرد او گرد

حصاری یافت سیمین قفل بر در              چو آب زندگانی مهر بر سر

نه بانگ پای مظلومان شنیده              نه دست ظالمان بر وی رسیده

خدنگ غنچه با پیکان شده جفت         به پیکان لعل پیکانی همی سفت

مگر شه خضر بود و شب سیاهی        که در آب حیات افکند ماهی

چو تخت پیل شه شد تخته عاج          حساب عشق رست از تخت و از تاج

به ضرب دوستی بر دست می‌زد         دبیرانه یکی در شصت می‌زد

نگویم بر نشانه تیر می‌شد           رطب بی‌استخوان در شیر می‌شد

شده چنبر میانی بر میانی         رسیده زان میان جانی به جانی

چکیده آب گل در سیمگون جام         شکر بگداخته در مغز بادام

صدف بر شاخ مرجان مهد بسته        به یکجا آب و آتش عهد بسته

ز رنگ‌آمیزی آن آتش و آب           شبستان گشته پرشنگرف و سیماب

شبان روزی به ترک خواب گفتند            به مرواریدها یاقوت سفتند

شبان روزی دگر خفتند مدهوش        بنفشه در بر و نرگس در آغوش

به یکجا هر دو چون طاوس خفته      که الحق خوش بود طاوس جفته

ز نوشین خواب چون سر برگرفتند        خدا را آفرین از سر گرفتند

به آب اندام را تادیب کردند           نیایش خانه را ترتیب کردند

ز دست خاصگان پرده شاه             نشد رنگ عروسی تا به یک ماه

نظامی گنجوی


برچسب‌ها: بهترین شعرها
+   سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴      | 

پیرزنی را ستمی درگرفت

دست زد و دامن سنجر گرفت

کای ملک آزرم تو کم دیده‌ام

وز تو همه ساله ستم دیده‌ام

شحنه مست آمده در کوی من

زد لگدی چند فرا روی من

بیگنه از خانه برویم کشید

موی کشان بر سر کویم کشید

در ستم آباد زبانم نهاد

مهر ستم بر در خانم نهاد

گفت فلان نیم‌شب ای کوژپشت

بر سر کوی تو فلانرا که کشت

خانه من جست که خونی کجاست

ای شه ازین بیش زبونی کجاست

شحنه بود مست که آن خون کند

عربده با پیرزنی چون کند

رطل زنان دخل ولایت برند

پیره‌زنان را به جنایت برند

آنکه درین ظلم نظر داشتست

ستر من و عدل تو برداشتست

کوفته شد سینه مجروح من

هیچ نماند از من و از روح من

گر ندهی داد من ای شهریار

با تو رود روز شمار این شمار

داوری و داد نمی‌بینمت

وز ستم آزاد نمی‌بینمت

از ملکان قوت و یاری رسد

از تو به ما بین که چه خواری رسد

مال یتیمان ستدن ساز نیست

بگذر ازین غارت ابخاز نیست

بر پله پیره‌زنان ره مزن

شرم بدار از پله پیره‌زن

بنده‌ای و دعوی شاهی کنی

شاه نه‌ای چونکه تباهی کنی

شاه که ترتیب ولایت کند

حکم رعیت برعایت کند

تا همه سر بر خط فرمان نهند

دوستیش در دل و در جان نهند

عالم را زیر و زبر کرده‌ای

تا توئی آخر چه هنر کرده‌ای

دولت ترکان که بلندی گرفت

مملکت از داد پسندی گرفت

چونکه تو بیدادگری پروری

ترک نه‌ای هندوی غارتگری

مسکن شهری ز تو ویرانه شد

خرمن دهقان ز تو بیدانه شد

زامدن مرگ شماری بکن

میرسدت دست حصاری بکن

عدل تو قندیل شب افروز تست

مونس فردای تو امروز تست

پیرزنانرا بسخن شاد دار

و این سخن از پیرزنی یاد دار

دست بدار از سر بیچارگان

تا نخوری پاسخ غمخوارگان

چند زنی تیر بهر گوشه‌ای

غافلی از توشه بی توشه‌ای

فتح جهان را تو کلید آمدی

نز پی بیداد پدید آمدی

شاه بدانی که جفا کم کنی

گرد گران ریش تو مرهم کنی

رسم ضعیفان به تو نازش بود

رسم تو باید که نوازش بود

گوش به دریوزه انفاس دار

گوشه نشینی دو سه را پاس دار

سنجر کاقلیم خراسان گرفت

کرد زیان کاینسخن آسان گرفت

داد در این دور برانداختست

در پر سیمرغ وطن ساختست

شرم درین طارم ازرق نماند

آب درین خاک معلق نماند

خیز نظامی ز حد افزون گری

بر دل خوناب شده خون گری


از : خمسه نظامی گنجوی

+   چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲      | 

دشمنی   بالاتر   از     اولاد   نیست

شاخ   گاوی   بدتر   از   داماد  نیست

نظامی

+   پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲      | 
 در وصف عشق مجنون نظامی گنجوی :

سلطان سریر صبح خیزان

سر خیل سپاه اشک ریزان

متواری راه دلنوازی

زنجیری کوی عشقبازی

قانون مغنینان بغداد

بیاع معاملان فریاد

طبال نفیر آهنین کوس

رهیان کلیسیای افسوس

جادوی نهفته دیو پیدا

هاروت مشوشان شیدا

کیخسرو بی کلاه و بی‌تخت

دل خوش کن صدهزار بی رخت

اقطاع ده سپاه موران

اورنگ نشین پشت گوران

دراجه قلعه‌های وسواس

دارنده پاس دیر بی‌پاس

مجنون غریب دل شکسته

دریای ز جوش نانشسته

یاری دو سه داشت دل رمیده

چون او همه واقعه رسیده

با آن دو سه یار هر سحرگاه

رفتی به طواف کوی آن ماه

بیرون ز حساب نام لیلی

با هیچ سخن نداشت میلی

هرکس که جز این سخن گشادی

نشنودی و پاسخش ندادی

آن کوه که نجد بود نامش

لیلی به قبیله هم مقامش

از آتش عشق و دود اندوه

ساکن نشدی مگر بر آن کوه

بر کوه شدی و میزدی دست

افتان خیزان چو مردم مست

آواز نشید برکشیدی

بی‌خود شده سو به سو دویدی

وانگه مژه را پر آب کردی

با باد صبا خطاب کردی

کی باد صبا به صبح برخیز

در دامن زلف لیلی آویزادامه مطلب
+   سه شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۲      | 

نظامی گنجوی


همه روز را روزگارست نام

یکی روز دانه‌ست و یک‌روز دام

به مور آن دهد کو بود مورخوار

دهد پیل را طعمهٔ پیل‌وار

همه کار شاهان شوریده آب

از اندازه نشناختن شد خراب

بزرگ اندک و خرد بسیار برد

شکوه بزرگان ازین گشت خرد

سخائی که بی‌دانش آید به جوش

ز طبل دریده برآرد خروش

مراتب نگهدار تا وقت کار

شمردن توانی یکی از هزار

جهاندار چون ابر و چون آفتاب

به اندازه بخشد هم آتش هم آب

به دریا رسد دُر فشاند ز دست

کند گردهٔ کوه را لعل بست

به حمدالله این شاه بسیار هوش

که نازش خرست و نوازش فروش

به اندازهٔ هر که را مایه‌ای

دها و دهش را دهد پایه‌ای

از آن شد براو آفرین جای گیر

که در آفرینش ندارد نظیر

سری دیدم از مغز پرداخته

بسی سر به ناپاکی انداخته

دری پر ز دعوی و خوانی تهی

همه لاغریهای بی فربهی

همین رشته را دیدم از لعل پر

ضمیری چو دریا و لفظی چو در

خریداری الحق چنین ارجمند

سخنهای من چون نباشد بلند

+   پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲      | 

مراکز عشق به ناید شعاری

مبادا تا زیم جز عشق کاری

فلک جز عشق محرابی ندارد

جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

غلام عشق شو کاندیشه این است

همه صاحب دلان را پیشه این است

جهان عشقست و دیگر زرق سازی

همه بازیست الا عشقبازی

اگر بی‌عشق بودی جان عالم

که بودی زنده در دوران عالم

کسی کز عشق خالی شد فسردست

کرش صد جان بود بی‌عشق مردست

اگر خود عشق هیچ افسون نداند

نه از سودای خویشت وارهاند

مشو چون خر بخورد و خواب خرسند

اگر خود گربه باشد دل در و بند

به عشق گربه گر خود چیرباشی

از آن بهتر که با خود شیرباشی

نروید تخم کس بی‌دانه عشق

کس ایمن نیست جز در خانه عشق

ز سوز عشق بهتر در جهان چیست

که بی او گل نخندید ابر نگریست

شنیدم عاشقی را بود مستی

و از آنجا خاست اول بت‌پرستی

همان گبران که بر آتش نشستند

ز عشق آفتاب آتش پرستند

مبین در دل که او سلطان جانست

قدم در عشق نه کو جان جانست

هم از قبله سخن گوید هم از لات

همش کعبه خزینه هم خرابات

اگر عشق اوفتد در سینه سنگ

به معشوقی زند در گوهری چنگ

که مغناطیس اگر عاشق نبودی

بدان شوق آهنی را چون ربودی

و گر عشقی نبودی بر گذرگاه

نبودی کهربا جوینده کاه

بسی سنگ و بسی گوهر بجایند

نه آهن را نه که را می‌ربایند

هران جوهر که هستند از عدد بیش

همه دارند میل مرکز خویش

گر آتش در زمین منفذ نیابد

زمین بشکافد و بالا شتابد

و گر آبی بماند در هوا دیر

به میل طبع هم راجع شود زیر

طبایع جز کشش کاری ندانند

حکیمان این کشش را عشق خوانند

گر اندیشه کنی از راه بینش

به عشق است ایستاده آفرینش

گر از عشق آسمان آزاد بودی

کجا هرگز زمین آباد بودی

چو من بی‌عشق خود را جان ندیدم

دلی بفروختم جانی خریدم

ز عشق آفاق را پردود کردم

خرد را دیده خواب‌آلود کردم

کمر بستم به عشق این داستان را

صلای عشق در دادم جهان را

مبادا بهره‌مند از وی خسیسی

به جز خوشخوانی و زیبانویسی

ز من نیک آمد این اربد نویسند

به مزد من گناه خود نویسند

از : نظامی گنجوی

+   چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲      | 

مناجات نامه نظامی گنجوی / بخش سوم در نعمت رسول اکرم :

تخته اول که الف نقش بست
بر در محجوبه احمد نشست
حلقه حی را کالف اقلیم داد
طوق ز دال و کمر از میم داد
لاجرم او یافت از آن میم و دال
دایره دولت و خط کمال
بود درین گنبد فیروزه خشت
تازه ترنجی زسرای بهشت
رسم ترنجست که در روزگار
پیش دهد میوه پس آرد بهار
کنت نبیا چو علم پیش برد
ختم نبوت به محمد سپرد
مه که نگین دان زبرجد شدست
خاتم او مهر محمد شدست
گوش جهان حلقه کش میم اوست
خود دو جهان حلقه تسلیم اوست
خواجه مساح و مسیحش غلام
آنت بشیر اینت مبشر به نام
امی گویا به زبان فصیح
از الف آدم و میم مسیح
همچو الف راست به عهد و وفا
اول و آخر شده بر انبیا
نقطه روشن‌تر پرگار کن
نکته پرگارترین سخن
از سخن او ادب آوازه‌ای
وز کمر او فلک اندازه‌ای
کبر جهان گرچه بسر بر نکرد
سر به جهان هم به جهان در نکرد
عصمتیان در حرمش پردگی
عصمت از او یافته پروردگی
تربتش از دیده جنایت ستان
غربتش از مکه جبایت ستان
خامشی او سخن دلفروز
دوستی او هنر عیب سوز
فتنه فرو کشتن ازو دلپذیر
فتنه شدن نیز برو ناگزیر
بر همه سر خیل و سر خیر بود
قطب گرانسنگ سبک سیر بود
شمع الهی ز دل افروخته
درس ازل تا ابد آموخته
چشمه خورشید که محتاج اوست
نیم هلال از شب معراج اوست
تخت نشین شب معراج بود
تخت نشان کمر و تاج بود
داده فراخی نفس تنگ را
نعل زده خنگ شب آهنگ را
از پی باز آمدنش پای بست
موکبیان سخن ابلق بدست
چون تک ابلق بتمامی رسید
غاشیه داری به نظامی رسید

+   دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲      | 

مناجات نامه نظامی گنجوی - بخش دوم در بخشایش و عفو یزدان :

ای به ازل بوده و نابوده ما
وی به ابد زنده و فرسوده ما
دور جنیبت کش فرمان تست
سفت فلک غاشیه گردان تست
حلقه زن خانه به دوش توایم
چون در تو حلقه به گوش توایم
داغ تو داریم و سگ داغدار
می‌نپذیرند شهان در شکار
هم تو پذیری که زباغ توایم
قمری طوق و سگ داغ توایم
بی‌طمعیم از همه سازنده‌ای
جز تو نداریم نوازنده‌ای
از پی تست اینهمه امید و بیم
هم تو ببخشای و ببخش ای کریم
چاره ما ساز که بی داوریم
گر تو برانی به که روی آوریم
این چه زبان وین چه زبان را نیست
گفته و ناگفته پشیمانیست
دل ز کجا وین پر و بال از کجا
من که و تعظیم جلال از کجا
جان به چه دل راه درین بحر کرد
دل به چه گستاخی ازین چشمه خورد
در صفتت گنگ فرو مانده‌ایم
من عرف الله فرو خوانده‌ایم
چون خجلیم از سخن خام خویش
هم تو بیامرز به انعام خویش
پیش تو گر بی سر و پای آمدیم
هم به امید تو خدای آمدیم
یارشو ای مونس غمخوارگان
چاره کن ای چاره بیچاره‌گان
قافله شد واپسی ما ببین
ای کس ما بیکسی ما ببین
بر که پناهیم توئی بی‌نظیر
در که گریزیم توئی دستگیر
جز در تو قبله نخواهیم ساخت
گر ننوازی تو که خواهد نواخت
دست چنین پیش که دارد که ما
زاری ازین بیش که دارد که ما
درگذر از جرم که خواننده‌ایم
چاره ما کن که پناهنده‌ایم
ای شرف نام نظامی به تو
خواجگی اوست غلامی به تو
نزل تحیت به زبانش رسان
معرفت خویش به جانش رسان

+   دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲      | 
مناجات نامه نظامی گنجوی / بخش اول در سیاست و قهر یزدان :

ای همه هستی زتو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده
زیرنشین علمت کاینات
ما بتو قائم چو تو قائم بذات
هستی تو صورت پیوند نی
تو بکس و کس بتو مانند نی
آنچه تغیر نپذیرد توئی
وانکه نمردست و نمیرد توئی
ما همه فانی و بقا بس تراست
ملک تعالی و تقدس تراست
خاک به فرمان تو دارد سکون
قبه خضرا تو کنی بیستون
جز تو فلکرا خم چوگان که داد
دیک جسد را نمک جان که داد
چون قدمت بانک بر ابلق زند
جز تو که یارد که اناالحق زند
رفتی اگر نامدی آرام تو
طاقت عشق از کشش نام تو
تا کرمت راه جهان برگرفت
پشت زمین بار گران برگرفت
گرنه زپشت کرمت زاده بود
ناف زمین از شکم افتاده بود
عقد پرستش زتو گیرد نظام
جز بتو بر هست پرستش حرام
هر که نه گویای تو خاموش به
هر چه نه یاد تو فراموش به
ساقی شب دستکش جام تست
مرغ سحر دستخوش نام تست
پرده برانداز و برون آی فرد
گر منم آن پرده بهم در نورد
عجز فلک را به فلک وانمای
عقد جهانرا زجهان واگشای
نسخ کن این آیت ایام را
مسخ کن این صورت اجرام را
حرف زبانرا به قلم بازده
وام زمین را به عدم بازده
ظلمتیانرا بنه بی نور کن
جوهریانرا زعرض دور کن
کرسی شش گوشه بهم در شکن
منبر نه پایه بهم درفکن
حقه مه بر گل این مهره زن
سنگ زحل بر قدح زهره زن
دانه کن این عقد شب‌افروز را
پر بشکن مرغ شب و روز را
از زمی این پشته گل بر تراش
قالب یکخشت زمین گومباش
گرد شب از جبهت گردون بریز
جبهه بیفت اخبیه گو برمخیز
تا کی ازین راه نوروزگار
پرده‌ای از راه قدیمی بیار
طرح برانداز و برون کش برون
گردن چرخ از حرکات و سکون
آب بریز آتش بیداد را
زیرتر از خاک نشان باد را
دفتر افلاک شناسان بسوز
دیده خورشید پرستان بدوز
صفر کن این برج زطوق هلال
باز کن این پرده ز مشتی خیال
تا به تو اقرار خدائی دهند
بر عدم خویش گوائی دهند
غنچه کمر بسته که ما بنده‌ایم
گل همه تن جان که به تو زنده‌ایم
بی دیتست آنکه تو خونریزیش
بی بدلست آنکه تو آویزیش
منزل شب را تو دراز آوری
روز فرو رفته تو بازآوری
گرچه کنی قهر بسی را ز ما
روی شکایت نه کسی را ز ما
روشنی عقل به جان داده‌ای
چاشنی دل به زبان داده‌ای
چرخ روش قطب ثبات از تو یافت
باغ وجود آب حیات از تو یافت
غمزه نسرین نه ز باد صباست
کز اثر خاک تواش توتیاست
پرده سوسن که مصابیح تست
جمله زبان از پی تسبیح تست
بنده نظامی که یکی گوی تست
در دو جهان خاک سر کوی تست
خاطرش از معرفت آباد کن
گردنش از دام غم آزاد کن

+   دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲      | 
بسم‌الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم
فاتحه فکرت و ختم سخن
نام خدایست بر او ختم کن
پیش وجود همه آیندگان
بیش بقای همه پایندگان
سابقه سالار جهان قدم
مرسله پیوند گلوی قلم
پرده گشای فلک پرده‌دار
پردگی پرده شناسان کار
مبدع هر چشمه که جودیش هست
مخترع هر چه وجودیش هست
لعل طراز کمر آفتاب
حله گر خاک و حلی بند آب
پرورش‌آموز درون پروران
روز برآرنده روزی خوران
مهره کش رشته باریک عقل
روشنی دیده تاریک عقل
داغ نه ناصیه داران پاک
تاج ده تخت نشینان خاک
خام کن پخته تدبیرها
عذر پذیرنده تقصیرها
شحنه غوغای هراسندگان
چشمه تدبیر شناسندگان
اول و آخر بوجود و صفات
هست کن و نیست کن کاینات
با جبروتش که دو عالم کمست
اول ما آخر ما یکدمست
کیست درین دیر گه دیر پای
کو لمن الملک زند جز خدای
بود و نبود آنچه بلندست و پست
باشد و این نیز نباشد که هست
پرورش آموختگان ازل
مشکل این کار نکردند حل
کز ازلش علم چه دریاست این
تا ابدش ملک چه صحراست این
اول او اول بی ابتداست
آخر او آخر بی‌انتهاست
روضه ترکیب ترا حور ازوست
نرگس بینای ترا نور ازوست
کشمکش هر چه در و زندگیست
پیش خداوندی او بندگیست
هر چه جز او هست بقائیش نیست
اوست مقدس که فنائیش نیست
منت او راست هزار آستین
بر کمر کوه و کلاه زمین
تا کرمش در تتق نور بود
خار زگل نی زشکر دور بود
چون که به جودش کرم آباد شد
بند وجود از عدم آزاد شد
در هوس این دو سه ویرانه ده
کار فلک بود گره در گره
تا نگشاد این گره وهم سوز
زلف شب ایمن نشد از دست روز
چون گهر عقد فلک دانه کرد
جعد شب از گرد عدم شانه کرد
زین دو سه چنبر که بر افلاک زد
هفت گره بر کمر خاک زد
کرد قبا جبه خورشید و ماه
زین دو کله‌وار سپید و سیاه
زهره میغ از دل دریا گشاد
چشمه خضر از لب خضرا گشاد
جام سحر در گل شبرنگ ریخت
جرعه آن در دهن سنگ ریخت
زاتش و آبی که بهم در شکست
پیه در و گرده یاقوت بست
خون دل خاک زبحران باد
در جگر لعل جگرگون نهاد
باغ سخا را چو فلک تازه کرد
مرغ سخن را فلک آوازه کرد
نخل زبانرا رطب نوش داد
در سخن را صدف گوش داد
پرده‌نشین کرد سر خواب را
کسوت جان داد تن آب را
زلف زمین در بر عالم فکند
خال (عصی) بر رخ آدم فکند
روی زر از صورت خواری بشست
حیض گل از ابر بهاری بشست
زنگ هوا را به کواکب سترد
جان صبا را به ریاحین سپرد
خون جهان در جگر گل گرفت
نبض خرد در مجس دل گرفت
خنده به غمخوارگی لب کشاند
زهره به خنیاگری شب نشاند
ناف شب از مشک فروشان اوست
ماه نو از حلقه به گوشان اوست
پای سخنرا که درازست دست
سنگ سراپرده او سر شکست
وهم تهی پای بسی ره نبشت
هم زدرش دست تهی بازگشت
راه بسی رفت و ضمیرش نیافت
دیده بسی جست و نظیرش نیافت
عقل درآمد که طلب کردمش
ترک ادب بود ادب کردمش
هر که فتاد از سر پرگار او
جمله چو ما هست طلبگار او
سدره نشینان سوی او پر زدند
عرش روان نیز همین در زدند
گر سر چرخست پر از طوق اوست
ور دل خاکست پر از شوق اوست
زندهٔ نام جبروتش احد
پایه تخت ملکوتش ابد
خاص نوالش نفس خستگان
پیک روانش قدم بستگان
دل که زجان نسبت پاکی کند
بر در او دعوی خاکی کند
رسته خاک در او دانه‌ایست
کز گل باغش ارم افسانه‌ایست
خاک نظامی که بتایید اوست
مزرعه دانه توحید اوست

از : نظامی گنجوی

+   جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۲      | 

از بهترین شعر های نظامی گنجوی


همه روز را روزگارست نام

یکی روز دانه‌ست و یک‌روز دام

به مور آن دهد کو بود مورخوار

دهد پیل را طعمهٔ پیل‌وار

همه کار شاهان شوریده آب

از اندازه نشناختن شد خراب

بزرگ اندک و خرد بسیار برد

شکوه بزرگان ازین گشت خرد

سخائی که بی‌دانش آید به جوش

ز طبل دریده برآرد خروش

مراتب نگهدار تا وقت کار

شمردن توانی یکی از هزار

جهاندار چون ابر و چون آفتاب

به اندازه بخشد هم آتش هم آب

به دریا رسد دُر فشاند ز دست

کند گردهٔ کوه را لعل بست

به حمدالله این شاه بسیار هوش

که نازش خرست و نوازش فروش

به اندازهٔ هر که را مایه‌ای

دها و دهش را دهد پایه‌ای

از آن شد براو آفرین جای گیر

که در آفرینش ندارد نظیر

سری دیدم از مغز پرداخته

بسی سر به ناپاکی انداخته

دری پر ز دعوی و خوانی تهی

همه لاغریهای بی فربهی

همین رشته را دیدم از لعل پر

ضمیری چو دریا و لفظی چو در

خریداری الحق چنین ارجمند

سخنهای من چون نباشد بلند

+   یکشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۱     

نظامی گنجوی

من که شور عشق بازی در جهان انداختم

نیم شب سجاده در کوی مغان انداختم

دیدم آنجا مجمعی از شب روان زنده دل

جهد کردم خویشتن را در میان انداختم

در میان آن سبک روحان-من دل سوخته

-از سرشک لعل گون رطل گران انداختم

گفت:پیرا!می خوری به کز ریا طاعت کنی

حلقه کردم آن سخن در گوش جان انداختم

بت پرستی را میان بستم به زنار مغان

خرقه و سجاده حالی با گران انداختم

عاشقان دانند قدر عشق را از سر عشق

-هر زمان آشفتگی بر عاشقان انداختم

ای نظامی هر زمان بر پای آن زنده دلان

-لعل ناب از دیده و در از دهان انداختم

+   پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۱     

نظامی گنجوی

به شغل جهان رنج بردن چه سود

که روزی به کوشش نشاید فزود

جهان غم نیرزد به شادی گرای

نه کز بهر غم کرده‌اند این سرای

جهان از پی شادی و دلخوشیست

نه از بهر بیداد و محنت کشیست


ادامه مطلب
+   دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱      | 
تازه ترین مطالب
پیشتر عاشق ِکسی بودم/ سجاد رشیدی پور
*** کجای کوچه آویز ِچراغی هست ؟***
سجاد رشیدی پور / نمی رنجم اگر کاخ مرا ویرانه می خواهد
سرنا جوکار / نخواهی دید جز من، در کسی این سربه راهی را
محمد علی ساکی / بیخودی بانو دلت با عشق من صابون نزن
محمد سلمانی / در نگاهت رنگ آرامش نمایان می شود
آرش پور علیزاده / ترش و شیرین
زینب احمدی / ققنوس از خاکسترش سر بر نخواهد داشت
محمود نگهداری / تـو آغـازِ معنـوی بـودی
حنظله ربانی / افسوس ! که روزگار آسان نگرفت
زندگی چون آن درختی که تناور‌تر شود
محمد علی رستمی / ذهن را درگير با عشقي خيالي كرد و رفت
ساناز رئوف / نیمه ی گمگشته ات را دیر پیدا میکنی
سعید بیابانکی / حياط خلوت من از سکوت سرشار است
سعید رستگارمند / عشوه کن ! اعجاز را در سحر و جادویت بریز
شهراد میدری / بخور مادر ! بخور از قطره های آخرین شیرم
امید صباغ نو / مثل هر شب هوس عشق خودت زد به سرم
شهراد میدری / شیـرم و از دست آهـــویت فـــراری می شوم
مولوی / من دی نگفتم مر تو را کای بی‌نظیر خوش لقا
مولانا / چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را
کاربـر گــرامی ؛ خـوش آمـدید
آمار روزانه سایت گنجینه
******لینک ها ******
--------------------------------------
بنـــر شماره یک
وبلاگ بهترین شعرهایی که خوانده ام

بهترین شعرهایی که خوانده ام

بنـــر شماره دو
بیـــوگــرافی مشاهیر

گنجواره بیوگرافی

وبلاگ-
بنـــر شماره سه

اسلایدر

عضویت در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین بروزرسانی ها کافیست نام خود را در مستطیل اولی و ایمیل خودتان را در مستطیل دومی وارد کنید و سپس بروی آیکن ارسال به خبرنامه کلیک کنید. تعداد اعضا 1125 نفر

جستجوگر
برای جستجو به تفکیک شاعر کلیک کنید
جستجو در کل وبلاگ
 • لیست موضوعی اشعار :
  اشعار مولانا
  اشعار حافظ شیرازی
  اشعار شهریار
  اشعار طنز
  اشعار رهی معیری
  اشعار ایرج میرزا
  اشعار حسین پناهی
  اشعار سهراب سپهری
  اشعار بیدل دهلوی
  اشعار حسین منزوی
  اشعار فردوسی
  اشعار سعدی شیرازی
  اشعار فروغ فرخزاد
  اشعار قیصر امین پور
  اشعار خیام نیشابوری
  اشعار مهدی اخوان ثالث
  اشعار محمد علی بهمنی
  اشعار محمد علی رستمی
  اشعار اکبر اکسیر
  اشعار سیمین بهبهانی
  اشعار عمران صلاحی
  سید محمد رضا هاشمی زاده
  اشعار سهیل محمودی
  اشعار ملک الشعرای بهار
  اشعار جلیل صفر بیگی
  اشعار فریدون مشیری ..............................A
  اشعار پروین اعتصامی
  اشعار صائب تبریزی
  اشعار هوشنگ ابتهاج
  اشعار رضا نیکوکار
  شعر مناسبتی
  اشعار بابا طاهر همدانی
  اشعار خواجوی کرمانی
  اشعار دو بیتی و رباعی
  اشعار احمد شاملو
  اشعار کیوان شاهبداقی
  اشعار عطار نیشابوری
  اشعار وحشی بافقی
  اشعار فایز دشتی
  اشعار شفیعی کدکنی
  اشعار ابوالقاسم حالت
  اشعار عبدالجبارکاکایی
  اشعار نیما یوشیج
  اشعار نشاط اصفهانی
  اشعار نجمه زارع
  اشعار گروس عبدالملکیان
  اشعار حزین لاهیجی
  اشعار حمید مصدق
  اشعار محمد حسین بهرامیان
  اشعار نادر نادر پور
  اشعار سایر شاعران / غزل ها ......................B
  اشعار محتشم کاشانی
  اشعار سید حسن حسینی
  اشعار افشین یداللهی
  اشعار اردلان سرفراز
  اشعار نظامی گنجوی
  اشعار رودکی
  اشعار ناصر خسرو قبادیانی
  اشعار علیرضا قزوه
  اشعار محمد رضا ترکی
  اشعار عبید زاکانی
  اشعار درویش حسن خراباتی
  اشعار منوچهر آتشی
  اشعار کودکانه
  اشعار شاعران خارجی
  اشعار شعرای افغانستانی
  اشعار فروغی بسطامی
  اشعار شمس لنگرودی
  اشعار اقبال لاهوری
  اشعار لیلا کرد بچه
  اشعار شیخ بهایی
  اشعار رسول یونان
  اشعار عارف قزوینی
  اشعار محمد صالح اعلا
  اشعار معینی کرمانشاهی
  اشعار سایر شاعران/ رباعی-مثنوی و ................C
  اشعار شهریار قنبری
  اشعار محمدرضا عبدالملکیان
  اشعار سید حمید رضا برقعی
  اشعار نغمه مستشار نظامی
  اشعار شاطر عباس صبوحی
  اشعار یوسفعلی میر شکاک
  اشعار سعید بیابانکی
  اشعار طاهره صفارزاده
  اشعار محمدحسن بارق شفیعی
  اشعار سلمان هراتی
  اشعار سیما یاری
  اشعار محمدعلی سپانلو
  اشعار ابوسعید ابوالخیر
  شعرهای مربوط به فصل بهار
  شعرهای مربوط به فصل تابستان
  شعرهای مربوط به فصل پاییز
  شعرهای مربوط به فصل زمستان
  اشعار مریم حیدرزاده
  اشعار علی معلم دامغانی
  اشعار کارو دردریان
  اشعاری با موضوع عشق و محبت
  شیما شاهسواران احمدی
  اشعار فخرالدین عراقی
  اشعار حبیب ساهر
  اشعار مهدی سهیلی
  اشعار سایر شاعران / شعر نو ......................D
  جملات زیبا و حکیمانه
  بهترین اشعار توصیفی مادر
  اشعار تورج نگهبان
  اشعار کاظم بهمنی
  اشعار شعرای ناشناس
  اشعار میلاد عرفان پور
  اشعار هیوا مسیح
  اشعار سلمان ساوجی
  اشعار فاضل نظری
  اشعار فرامرز عرب عامری
  اشعار مهدی فرجی
  معلم از زبان بزرگان
  اشعار سید هوشنگ موسوی
  اشعار علیرضا آذر
  اشعار اصغر معاذی
  اشعار رحیم زریان
  اشعار بیژن ترقی
  اشعار هما میر افشار
  اشعار سنایی غزنوی
  اخبار و موضوعات متفرقه اجتماعی - ادبی و ...
  اشعار سنگ مزار هنرمندان و مشاهیر
  اشعار عماد خراسانی
  اشعار بهروز یاسمی
  اشعار محمود شبستری ..............................E
  اشعار محمد قهرمان
  اشعار سیروس اسدی
  اشعار امیر خسرو دهلوی
  اشعار سیدعلی صالحی
  اشعار فرخی یزدی
  اشعار امید صباغ نو
  اشعار محمد مهدی سیار
  اشعار سیف فرغانی
  اشعار اوحدی مراغه ای
  اشعار خاقانی شروانی
  اشعار رضی الدین آرتیمانی
  اشعار هاتف اصفهانی
  اشعار منوچهری دامغانی
  اشعار مهستی گنجوی
  اشعار حامد عسکری
  اشعار محمد علی رضاپور
  لینک دوستان
  آرشیو
  ****************
  وبلاگ رسمی شاعران
  سایر امکانات

  .......................................
  حمایت از مـا
  جهت حمایت از این وبلاگ میتوانید کد بنر زیر را در وبلاگ یا وبسایت خود قرار دهید

  گنجینه بهترین شعرها