گنجـیـنـه ی بهـتـرین شـعـرها

مجموعه ای از بهترین شعرهای فارسی

تاريخ: ۹۴/۰۲/۱۱

هر که آمد ز در پندارم اوست

تشنۀ مسکین آب پندارد سراب

                        « عارف قزوینی »

********************

چنان ضعیف شدم از غمت من درویش

که سایه را نتوان کشید از پی خویش

                        « عارف قزوینی »

********************

ای دل نشدی سیر تو از بیهده گردی

تا چند بیاییم و تو در خانه نباشی

                        « عارف قزوینی »

********************

به فصل گل ستم باغبان نگرکه برید

همان درخت که بر شاخش آشیانۀ ماست

                        « عارف قزوینی »

********************

اشکم از سر گذست در غم هجر

یکی از سرگذشت من این است

                        « عارف قزوینی »

********************

دانۀ خال لب و دام و سر زلف تو دید

شد پشیمان که در این دام چرا دیر افتاد

                        « عارف قزوینی »

********************

چه آشنا نگهی داری ای رمیده غزال

خدا نگاه تو را با کسی آشنا نکند

                        « عارف قزوینی »

********************

به بلبلان چمن از زبان من گوئید

بخواب ناز گلم رفته کس صدا نکند

                        « عارف قزوینی »

********************

گفته بودم که به خوبان ندهیم هرگز دل

باز چشمم به تو افتاد و گرفتار شدم

                        « عارف قزوینی »

********************

اگر اثر نکند آه دل مپرس چرا

میان آه و اثر صد هزار مرحله بین

                        « عارف قزوینی »

********************

شب اگر دست به گیسوی نگاری بزنی

ره صد قافله دل در شب تاری بزنی

                        « عارف قزوینی »

********************

دعاش گفتم و دشنام هم نداد جواب

کجاست مرگ پیش رقیب بور شدم

                        « عارف قزوینی »

********************

  عوض عرض ز نوک مژه خون می آید

باخبر باش دل از دیده برون می آید

                        « عارف قزوینی »

********************

ز اشک دیدۀ من یاد آر اگر وقتی

تو را گذر بلب رود و چشمه سار افتاد

                        « عارف قزوینی »

********************

شب فراق تو خوش وقت ازآن شدم مه گرفت

ز گریه داده دل از هجر دیدۀ تر من

                        « عارف قزوینی »

********************

به یار راز نهانی نگفته باز آمد

رقیب دست نخواهد کشید از سر من

                        « عارف قزوینی »

********************

ندهید از پی بهبودی من رنج طبیب

درد عشق است به جز مرگ و را درمان نیست

                        « عارف قزوینی »

********************

از برای گوشۀ چشمت ز عالم چشم بستم

گر تو ابرو خم کنی  از هر دو عالم گوشه گیرم

                        « عارف قزوینی »

********************

وعده دادی وقت جان دادن به بالین من آیی

جانم از هجرت بلب آمد نمی آیی بمیرم

                        « عارف قزوینی »

********************

عمرم اندر غمت به پایان شد

شب هجر تو نیست پایانش

                        « عارف قزوینی »

********************

گویند گریه عقدۀ دل باز می کند

خون گریه می کنم دل من وا نمی شود

                        « عارف قزوینی »

********************

از بس که غم کشیده مرا سر بزیر پر

خوش تر ز عالمی شده کنج قفس مرا

                        « عارف قزوینی »

********************

شب هجر تو مرا موی سیه کرد سفید

عمر پایان شد و پایان شب هجران نیست

                        « عارف قزوینی »

********************

آنچه با من به زندگی کرده است

مرگ من می کند پشیمانش

                        « عارف قزوینی »

********************

پرسد طبیب درد دلم را چه گویمش

چون نیست اهل درد همین درد بس مرا

                        « عارف قزوینی »

********************

خیال روی تو در هر کجا که خیمه زند

ز بیقراری ام آنجا قرارگاه من است

                        « عارف قزوینی »

********************

دوباره فتنۀ چشم توفتنه بر پا کرد

دلم ز شهر چو دیوانه رو به صحرا کرد

                        « عارف قزوینی »

********************

میان ابرو و چشم تو گیر و داری بود

من این میانه شدم کشته این چه کاری بود

                        « عارف قزوینی »

********************

هزار عقده ز دل ای سرشگ وا کردی

بیا بیا چه خوش آمدی صفا کردی

                        « عارف قزوینی »

********************

بسر کویت  اگر رخت نبندم چه کنم

واندر آن کوه اگر ره ندهندم چه کنم

                        « عارف قزوینی »

********************

در دور زندگی بجز از غم ندیده ام

یک روز خوش ز عمر بعمرم ندیده ام

                        « عارف قزوینی »

********************

بچه مشغول کنم دیده و دل را که مدام

دل تو را می طلبد دیده تو را می خواهد

                        « عارف قزوینی »

********************

مدد کن ناله دل اندر فشار است

مرا زین زندگی ای مرگ عار است

                        « عارف قزوینی »

********************

اگر جان به قربان نامش کنم

تنو جان هم از او بود من کیم

                        « عارف قزوینی »

********************

حلقه بر در زدیم در وا شد

قد چون سرو دوست پیدا شد

                        « عارف قزوینی »

********************

آنچنان دل شکسته شدم که دگر

هیچ پیوند بر نمی دارد

                        « عارف قزوینی »

********************

تو ای ستارۀ صبح وصال و روز امید

طلوع کن که چون شب تیره بخت شد ناهید

                        « عارف قزوینی »

********************

دیشب به یاد روی تو ای رشک آفتاب

شستم ز سیل اشک من از دیده نقش خواب

                        « عارف قزوینی »

********************

رسوا شدم ز دست دل آنسان که هر کرا

بینی حدیث من بود و داستان دل

                        « عارف قزوینی »

********************

خوبان یک از هزار تحصیل درس عشق

بیرون نیامدند خوش از امتحان دل

                        « عارف قزوینی »

********************

گر لا مکان و خانه به دوشم تو را چه غم

کاندر جوار جانی و وندر مکان دل

                        « عارف قزوینی »

موضوعات اشعار عارف قزوینی ,
برچسب‌ها: عارف قزوینی
تاريخ: ۹۴/۰۲/۱۰

ز زلف بررخ همچون قمر نقاب انداخت

فغان که هاله برخسار آفتاب انداخت

                        « عارف قزوینی »

********************

بسر کویت اگر رخت ببندم چه کنم

واندرآن کوی اگر ره ندهندم چکنم

                        « عارف قزوینی »

********************

چوشمع آب شدم بسکه سوختم فریاد

که دیگران ننشستند پای سوختنم

                        « عارف قزوینی »

********************

میخواهم آنکه عشق بکاهد چنان تنم

کافتم بشبهه کاین پرکاهست یا منم…!

                        « عارف قزوینی »

********************

ای آفتاب برسر قصر نگار من

آهسته روکه پایۀ دیوار نازکست

                        « عارف قزوینی »

********************

آسایش جان زتوست جان بی تومباد

مقصود جهان توئی جهان بی تومباد

                        « عارف قزوینی »

********************

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

نازکم کن که دراین باغ بسی چون توشکفت

                        « عارف قزوینی »

********************

هرگه زآشیانۀ خود یاد می کنم

نفرین بخانوادۀ صیاد می کنم

                        « عارف قزوینی »

********************

خوشم که هیچکس ازمن دگرنشان ندهد

بکوی عشق نشان ،به زبی نشانی نیست

                        « عارف قزوینی »

********************

غم آمد وغمهای دگراز دل برد

سوزنی باید کز پای برآرد خاری

                        « عارف قزوینی »

********************

بجز ازعشق که اسباب سرافرازی بود

آنچه دیدیم وشنیدیم همه بازی بود

                        « عارف قزوینی »

******************

درعوض دل زدوست هیچ نخواهم

خانۀ مخروب ما اجاره ندارد

                        « عارف قزوینی »

********************

روح پدرم شاد که میگفت باستاد

فرزند مرا هیچ نیاموزبجزعشق

                        « عارف قزوینی »

********************

جان گفت ارمغان ببر دوست ار بری

ما را بیا بگرد سر یار کن نثار

                        « عارف قزوینی »

********************

رو زاول که دیدمش گفتم

آنکه روزم سیه کند این است

                        « عارف قزوینی »

********************

همه جا قصۀ دیوانگی مجنون است

هیچکس را خبر نیست که لیلی چونست

                        « عارف قزوینی »

********************

ما یوسف خود نمیفروشیم

تو سیم سیاه خود نگهدار

                        « عارف قزوینی »

********************

طبیبا برسربالین من آهسته تربنشین

که ترسم باد دامانت زبستر دورم اندازد

                        « عارف قزوینی »

********************

ازغم هجر تو روزگار ندارم

غیر وصال تو انتظار ندارم

                        « عارف قزوینی »

********************

بدوردیدۀ خود خاربستی ازمژه کردم

که نه خیالش بیرون رود نه خواب درآید

                        « عارف قزوینی »

********************

بوصل یاررساندی مرا حیرانم

که این بکار توای آسمان نمی ماند

                        « عارف قزوینی »

********************

عشق را طی لسانی است که صد ساله سخن

یار با یار به یک چشم زدن میگوید

                        « عارف قزوینی »

********************

نمیکشیم سرازآستان خانه تو

کجا رویم سرما درآستانۀ تو

                        « عارف قزوینی »

********************

تا مرا شور بسرزان دهن شیرین ست

می نمایند بانگشت که فرهاد اینست

                        « عارف قزوینی »

********************

وعدۀ وصل چون شود نزدیک

آتش عشق تیز تر گردد

                        « عارف قزوینی »

********************

 

موضوعات اشعار عارف قزوینی ,
برچسب‌ها: عارف قزوینی
تاريخ: ۹۳/۱۰/۲۶

 

هنگام می و فصل گل و گشت و چمن شد
در بار بهاری تهی از زاغ و زغن شد
از ابر کرم خطهٔ ری رشک ختن شد
دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد

چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ

***

از خون جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سرو قدشان سرو خمیده
در سایه گل بلبل از این غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ

***

خوابند وکیلان و خرابند وزیران
بردند به سرقت همه سیم و زر ایران
ما را نگذارند به یک خانهٔ ویران
یارب بستان داد فقیران ز امیران

چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ

***

از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن
مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن
غیرت کن و اندیشه ایام بتر کن
اندر جلو تیر عدو، سینه سپر کن

چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ

***

از دست عدو نالهٔ من از سر درد است
اندیشه هر آن‌کس کند از مرگ، نه مرد است
جان بازی عشاق، نه چون بازی نرد است
مردی اگرت هست، کنون وقت نبرد است

چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ

***

عارف ز ازل تکیه بر ایام نداده است
جز جام، به کس‌دست، چو خیام نداده است
دل جز به سر زلف دلارام نداده است
صد زندگی ننگ به یک نام نداده است

شعر از عارف قزوینی

موضوعات اشعار عارف قزوینی ,
برچسب‌ها: عارف قزوینی
تاريخ: ۹۳/۱۰/۲۳
داد حسنت به تو تعلیم خود ارایی را

زیب اندام تو کرد اینهمه زیبایی را

هم اگر فتنه ی چشم تو بخواباند باز

در تماشای تو اشوب تماشایی را

کرد سو دای سر زلف تو دیوانه مرا

چه نهی سر به سر این ادم سودایی را

عارف قزوینی

موضوعات اشعار عارف قزوینی ,
برچسب‌ها: عارف قزوینی
تاريخ: ۹۱/۱۰/۲۴

هنگام می و فصل گل و گشت و چمن شد
در بار بهاری تهی از زاغ و زغن شد
از ابر کرم خطهٔ ری رشک ختن شد
دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد

چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ

***

از خون جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سرو قدشان سرو خمیده
در سایه گل بلبل از این غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ

***

خوابند وکیلان و خرابند وزیران
بردند به سرقت همه سیم و زر ایران
ما را نگذارند به یک خانهٔ ویران
یارب بستان داد فقیران ز امیران

چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ

***

از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن
مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن
غیرت کن و اندیشه ایام بتر کن
اندر جلو تیر عدو، سینه سپر کن

چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ

***

از دست عدو نالهٔ من از سر درد است
اندیشه هر آن‌کس کند از مرگ، نه مرد است
جان بازی عشاق، نه چون بازی نرد است
مردی اگرت هست، کنون وقت نبرد است

چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ

***

عارف ز ازل تکیه بر ایام نداده است
جز جام، به کس‌دست، چو خیام نداده است
دل جز به سر زلف دلارام نداده است
صد زندگی ننگ به یک نام نداده است

شعر از عارف قزوینی

موضوعات اشعار عارف قزوینی ,
برچسب‌ها: عارف قزوینی
در باره سایت
همه روز روزه بودن،‌ همه شب نماز کردن

همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن

شب جمعه‌ها نخفتن،‌ به خدای راز گفتن

ز وجود بی نیازش، طلب نیاز کردن

به خدا که هیچ کس را ، ثمر آنقدر نباشد

که به روی ناامیدی در بسته باز کردن


بازدید کننده محترم

خوش آمدید ..... وبلاگ " گنجینه ی بهترین شعرها
"اوقات خوشی برای شما آرزو می کند .

اينجا ديباچه ايست از آثار شاعرانی كه شعرهایشان
برگ زرينی است بر دفتر ادبيات ما.... من ، تنها حک
ميكنم و اين بيتها شوريدگی را بر دفتر اين وبلاگ
می افزاید. ارتباطی بين من و شاعران اين ابيات
غير از شعرهاشان نيست... برای ارتباط با هر يک
از شاعران به وبلاگ و سايت شخصي ِ خود ِ شاعر
مراجعه كنيد و از این که نام خود را شایسته ذکر
نمی دانم از عزیزان طلب عفو دارم ...

عزیزانی که تمایل دارند می توانند این وبلاگ را با نام
" گنجینه بهترین شعرها " لینک فرمایند .
در ضمن برای حمایت ما می توانید کد لوگوی زیر را
در سایت یا وبلاگ خود قرار دهید :


<div style="text-align: center;">
<a href="http://temenna.blogfa.com/
" target="_blank" title=
"گنجینه ی بهترین شعرها"><img src=
"http://8pic.ir/i
mages/
220832640619
45885901.gif" /></a></div><p>


با تشکر فراوان مدیریت وبلاگ


پیج رنک گوگل : 3
تاریخ افتتاح وبلاگ : 1/11/90
سابقه فعالیت : 3 سال و 3 ماه
تعداد اعضای خبرنامه این وب سایت 986 نفر
 • عضویت در خبر نامه این وب سایت ؛ نام خودتان را در مستطیل اولی و ایمیل خودتان را در مستطیل دومی وارد کنید و بعد بروی آیکن ارسال به خبر نامه کلیک کنید

  .... بنر دوستان ؛ تک 98

   

  سیــمرغ

  سیمرغ قافــــ لانتی

  برای دیدن تازه ترین بروز رسانی ها به روی عناوین زیر کلیک کنید ؛
  لیست اشعار شاعران
  لينک هاي مفيد


  
  برچسب ها
  اشعار سایر شعرا (200) , بهترین اشعاری که خوانده ام (85) , مولانا (70) , بهترین شعرهایی که خوانده ام (66) , بهترین شعرهای سپید (45) , شعر طنز (40) , حافظ (36) , ترجمه ی اشعار خارجی (32) , سعدی (27) , هوشنگ ابتهاج (23) , سهراب سپهری (22) , محمد علی رستمی (21) , سید محمد رضا هاشمی زاده (19) , شهریار (18) , فریدون مشیری (17) , رهی معیری (17) , فاضل نظری (16) , قیصر امین پور (15) , محمد علی بهمنی (13) , مهدی فرجی (13) , صائب تبریزی (12) , فردوسی (12) , احمد شاملو (11) , نجمه زارع (11) , افشین یداللهی (11) , سید حمید رضا برقعی (11) , مهدیه لطیفی (10) , فروغ فرخزاد (10) , مریم حیدرزاده (10) , پروین اعتصامی (10) , حسین منزوی (10) , شهراد میدری (10) , محمد علی رضاپور (10) , شاطر عباس صبوحی (9) , جلیل صفر بیگی (9) , حسین پناهی (9) , بابا طاهر همدانی (9) , حامد عسکری (9) , وحشی بافقی (8) , خواجوی کرمانی (8) , عطار نیشابوری (8) , شیخ بهایی (8) , سیمین بهبهانی (8) , نیما یوشیج (7) , عماد خراسانی (7) , عمران صلاحی (7) , رسول یونان (7) , بهروز یاسمی (7) , غلامرضا طریقی (7) , محمد مهدی سیار (7) , سیف فرغانی (6) , سهیل محمودی (6) , بیدل دهلوی (6) , حمید مصدق (6) , سعید بیابانکی (6) , ایرج میرزا (6) , مژگان عباسلو (6) , مهدی سهیلی (6) , نادر نادر پور (6) , میلاد عرفان پور (6) , علیرضا آذر (6) , بهروز جوانمرد (6) , رویا باقری (5) , کارو دردریان (5) , فایز دشتی (5) , لیلا کرد بچه (5) , عارف قزوینی (5) , سید علی صالحی (5) , شمس لنگرودی (5) , امیر خسرو دهلوی (5) , یوسفعلی میرشکاک (5) , مقام معلم (5) , امید صباغ نو (5) , اصغر معاذی (5) , رضی الدین آرتیمانی (5) , ملک الشعرای بهار (4) , نظامی گنجوی (4) , محمد قهرمان (4) , علیرضا بدیع (4) , کاظم بهمنی (4) , کیوان شاهبداغی (4) , معینی کرمانشاهی (4) , سید مهدی موسوی (4) , فاطمه اختصاری (4) , اردلان سرفراز (4) , گروس عبدالملکیان (4) , محمد کاظم کاظمی (4) , شفیعی کدکنی (4) , سید حسن حسینی (4) , ابوالقاسم لاهوتی (4) , رضا شیبانی (4) , یدالله گودرزی (4) , مجید پارسا (4) , سیروس اسدی (4) , همایون علیدوستی (4) ,
  سایر مـــــوارد


   RSS 

  خوشنویسی با خودکار  کد متحرک سازی عنوان وب